esimerkkejä hankkeistamme

TULEVAISUUSKIIHDYTTÄMÖ-HANKE

Kide-säätiön ja Espoon kaupungin hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen rinnalla kulkemisen malli haastavassa elämäntilanteessa oleville maahanmuuttajataustaisille espoolaisille nuorille aikuisille. Hanke tarjoaa nuorelle henkilökohtaisen valmentajan, joka vahvistaa kiinnittymistä lähialueen palveluihin ja yhteiskuntaan ja tukee opintojen loppuun saattamisessa tai työllistymisessä. Kaupunki ohjaa hankkeeseen Omnian aikuisten perusopetuksen opiskelijoita.

Hankkeessa pilotoidaan uudenlaista käyttöliittymää, joka tuo yhteen sosiaali- ja terveystoimen sekä maahanmuuttajapalvelut, sivistystoimen, Ohjaamoverkoston sekä Omnian aikuisten perusopetuksen. Hanke vahvistaa poikkihallinnollista yhteistyötä hauraimmassa asemassa olevien palvelupolkujen rakentamisessa sekä integroi järjestöt tiiviiseen kumppanuuteen kaupungin palveluiden kehittämisessä. Kide-säätiö palkkaa hankkeeseen kokeneen valmentajan, joka kehittää mallia yhteistyössä osallistujien ja kaupungin toimijoiden kanssa. Hanke rahoitetaan Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksen tuella.

KOTONA KONTULASSA -HANKE

Kide-säätiö käynnistää  Kotona Kontulassa -hankkeen, jonka tavoitteena on tuoda Kontulan asukkaiden ääni kuuluviin alueen tulevaisuusvision suunnittelussa ja toimeenpanossa. Kide-säätiö haluaa hankkeen tuella vahvistaa myös sellaisten ihmisten ja ryhmien osallisuutta, jotka ovat harvemmin edustettuina yhteisillä foorumeilla.

Hankkeella tuetaan myös Helsingin kaupungin ja alueella toimivien järjestöjen työtä alueen kehittämiseksi. Kide-säätiö tekee yhteistyötä mm. kaupungin Osallisuus ja neuvonta -yksikön kanssa.

Yhteinen tulevaisuusvisio ja toimintamallit tuotetaan palvelumuotoilun keinoin. Kide-säätiö on aiemmin toteuttanut palvelumuotoiluprosessin Mielekäs työ -hankkeen suunnitteluvaiheessa.

 

POLKU OMAAN ELÄMÄÄN -HANKE (poe)

Hankkeen tavoitteena on tukea yläkouluikäisiä nuoria oman näköisen ja mielekkään elämän rakentamisessa. Kide-säätiö ja sen yhteistyökumppanit ovat kehittäneet uudenlaisen konseptin työelämään tutustumisen jaksoa eli TETtiä varten. TET-jaksolla nuori oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja osaamistaan Positiivisen CV:n tuella sekä toteuttamaan työpaikalla kehittämisprojektin ryhmätyönä.

Uudenlainen TET-konsepti kannustaa nuoria tunnistamaan itselle tärkeitä asioita ja arvoja ja unelmoimaan rohkeasti tulevaisuuden opinnoista ja ammatista. Samalla se vahvistaa nuorten valmiuksia kohdata uusia tilanteita, ratkaista eteen tulevia haasteita ja uskoa omiin mahdollisuuksiin elämässä.

Kide-säätiö toteuttaa hankkeen Antti ja Tytti Penttilän rahaston tuella. Lahjoittaja haluaa rahaston tuella tukea ja kannustaa nuoria, jotta heillä olisi rohkeutta unelmoida ja elää oman näköistä ja mielekästä elämää. Hankkeessa kehitettävää TET-konseptia on pilotoitu syksystä 2018 alkaen Turussa Katariinan ja Puropellon kouluissa sekä Vantaan Lehtikuusen koulussa. Syksyllä 2019 konseptia kehitetään Kosken seudun yläasteen kanssa.

Yhteistyössä:

Yhteistyökumppanit_logot_2019.JPG

 

MIELEKÄS TYÖ -HANKE

Lassila & Tikanoja Oyj:n ja Kide-säätiön kaksivuotinen Mielekäs työ -hanke tarjoaa uusia keinoja ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeen riskiä. Hankkeessa luodaan innovatiivisia menetelmiä perinteisen kuntoutuksen tueksi ja tarjotaan eläkeriskissä oleville henkilöille mahdollisuuksia tehdä töitä omien voimavarojensa mukaan.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy Suomessa vuosittain vajaat 19 000 henkilöä. Yksin masennuksen vuoksi jää joka päivä työkyvyttömyyseläkkeelle noin kahdeksan ihmistä.

Mielekäs työ -hankkeeseen osallistuu noin 20 henkilöä, jotka ovat olleet työsuhteessa Lassila & Tikanojaan. Suurin osa osallistujista on ollut jo pitkään pois työelämästä. Kide-säätiö palkkaa osallistujat kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Osallistuminen on vapaaehtoista.

Kide-säätiö on kehittänyt hanketta varten erityistason valmentavan ammatillisen kuntoutuksen mallin eli VAKU-mallin. Kuntoutuskonsepti perustuu kognitiiviseen työotteeseen, vertaistukeen ja yksilöllisten voimavarojen vahvistamiseen. Hanketta johtaa ylilääkäri Pekka Tuomola. Hänen työparinaan toimii palvelupäällikkö, sosionomi Minna Nummi.

OLESKELULUVAN SAANEEN URHEILIJAN TUKEMINEN

Kide-säätiö on kulkenut turvapaikanhakijana Suomeen saapuneen irakilaistaustaisen aitajuoksijan rinnalla vuodesta 2017. Ura katkesi traumaattisten kokemusten ja vaarallisen pakomatkan seurauksena. Nyt urheilu-ura kehittyy lupaavasti ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan vahvistuu.

Esimerkin avulla haluamme luoda muillekin toivoa selviytymiseen ja tuoda positiivisen esimerkin turvapaikanhakijoista käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

TOIVOA TULEVAISUUTEEN

Nuorten vaikea elämäntilanne sekä kokemukset ulkopuolisuudesta ja toivottomuudesta altistavat nuoria ääriliikkeiden vaikutuksille. Tämän kehityskulun estämiseksi on käynnistetty hanke, joka vahvistaa luottamusta ja nuorten kuulumista yhteiskuntaan. Kasvava luottamus mahdollistaa yksilöllisten ongelmatilanteiden ratkaisemisen ja tuo toivoa tulevaisuuteen.

Hanke tarjoaa nuorille mm. mahdollisuuden omaan kotiin, harrastustoimintaa, koodarikoulutusta, työnhakuvalmennusta ja työmahdollisuuksia avoimella sektorilla. Välivuokraamme nuorille asuntoja ja annamme heille myös tarvittavaa tukea asumisen onnistumiseksi.

Yhteistyökumppaneitamme ovat eri järjestöt, yksityiset yritykset sekä viranomaistahot.

Päättyneet hankkeet:

MAAHANMUUTTAJISTA KOODAREITA -KOULUTUSPROJEKTI

Työllistyminen ja kiinnittyminen osaksi yhteiskuntaa ovat Suomeen tulleiden pakolaisten ja maahanmuuttajien suurimpia haasteita. Kide-säätiö haluaa tukea nuorten pääsyä työelämään tarjoamalla heille korkeatasoista ohjelmistokehittämisen koulutusta. Ohjelmistokehittäjistä eli koodareista on pulaa työmarkkinoilla, joten työllistymisnäkymät ovat erinomaiset.

Koulutusprojekti toteutetaan yhteistyössä Integrify Oy:n kanssa. Integrify tarjoaa maahanmuuttajille huipputason koulutusta, suoran väylän työelämään ja työnantajille kysyttyä osaamista. Toimintakonsepti on palkittu mm. Vuosisadan rakentajat -kilpailussa ja se oli mukana Sitran Ratkaisu 100 -kilpailun finaalissa.

Kide-säätiön tuella koodarikoulutukseen on osallistunut viisi Toivoa tulevaisuuteen -hankkeen nuorta. Koulutus sisältää lähiopetusta sekä työhön liittyvää harjoittelua. 

VOIMAA ELÄMÄÄN

Hanke tuo karaten, kehon ja mielen hallintaa korostavan kamppailulajin tukemaan neuropsykiatrisista tai posttraumaattisista oireista kärsiviä lapsia ja heidän perheitään. Haluamme lisätä lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia, parantaa sosiaalista tilannetta, ehkäistä syrjäytymistä ja radikalisoitumista sekä kohentaa lasten itsetuntoa ja fyysistä kuntoa ja itseilmaisun taitoja. Myönteisenä vaikutuksena lapsille tarjoutuu mahdollisuus pitkäaikaiseen harrastukseen ja sen myötä urheilijana kehittymiseen. 

Karaten filosofiaan kuuluvat selkeät kunnioitus- ja käyttäytymissäännöt korostavat toisen arvostamista, turvallista ryhmädynamiikkaa ja omien reaktioiden hallintaa. Harjoittelu tapahtuu ryhmissä muiden saman ikäisten lasten kanssa tutussa ja turvallisessa saliympäristössä pätevien valmentajien ohjauksessa. Viikoittaisten harjoitusten lisäksi järjestimme lapsille kolmipäiväisiä leirejä kesällä 2018 edellisvuoden tapaan.  

Hanke toteutetaan yhteistyössä Tapanilan Erän Karatejaoksen, Vantaan kaupungin ja Helsingin Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksen kanssa. Hanke alkoi tammikuussa 2017. 


VOIMAA ELÄMÄÄN -HANKKEEN SEURANTA TURUN YLIOPISTON KANSSA

Hankkeen avulla selvitimme karateharjoittelun vaikutuksia lapsen neuropsykiatriseen oireiluun ja kuntoutumiseen. 


NAISET JA TYTÖT LUOTTAMUSTA RAKENTAMASSA

Naisilla on merkittävä rooli perheissä ja yhteisöissä tiedon ja taitojen välittäjänä ja perheen hyvinvoinnin edistäjinä. Hankkeen tavoitteena on luottamuksen rakentaminen hankalassa elämäntilanteessa olevien perheiden ja viranomaisten välille sekä nuorten ja vanhempien keskusteluyhteyden tukeminen. Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajataustaisten naisten asiantuntijuuden kasvua ja osallisuutta väkivaltaisen radikalisaation ennalta ehkäisyssä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa ja naiset osallistuvat mm. Marttojen järjestämille kokkauskursseille.