esimerkkejä hankkeistamme

 

POLKU OMAAN ELÄMÄÄN -HANKE (poe)

Hankkeen tavoitteena on tukea yläkouluikäisiä nuoria oman näköisen ja mielekkään elämän rakentamisessa. Kide-säätiö ja sen yhteistyökumppanit ovat kehittäneet uudenlaisen konseptin työelämään tutustumisen jaksoa eli TETtiä varten. TET-jaksolla nuori oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja osaamistaan Positiivisen CV:n tuella sekä toteuttamaan työpaikalla TET 2.0 -innovaatioprosessin ryhmätyönä.

Uudenlainen TET-konsepti kannustaa nuoria tunnistamaan itselle tärkeitä asioita ja arvoja ja unelmoimaan rohkeasti tulevaisuuden opinnoista ja ammatista. Samalla se vahvistaa nuorten valmiuksia kohdata uusia tilanteita, ratkaista eteen tulevia haasteita ja uskoa omiin mahdollisuuksiin elämässä.

Kide-säätiö toteuttaa hankkeen Antti ja Tytti Penttilän rahaston tuella. Lahjoittaja haluaa rahaston tuella tukea ja kannustaa nuoria, jotta heillä olisi rohkeutta unelmoida ja elää oman näköistä ja mielekästä elämää. Hankkeessa kehitettävää TET-konseptia pilotoidaan syksystä alkaen kolmessa koulussa Turussa ja Vantaalla.

Yhteistyössä:

Logot v2.png

 

MIELEKÄS TYÖ -HANKE

Lassila & Tikanoja Oyj:n ja Kide-säätiön kaksivuotinen Mielekäs työ -hankke tarjoaa uusia keinoja ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeen riskiä. Hankkeessa luodaan innovatiivisia menetelmiä perinteisen kuntoutuksen tueksi ja tarjotaan eläkeriskissä oleville henkilöille mahdollisuuksia tehdä töitä omien voimavarojensa mukaan.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy Suomessa vuosittain vajaat 19 000 henkilöä. Yksin masennuksen vuoksi jää joka päivä työkyvyttömyyseläkkeelle noin kahdeksan ihmistä.

Mielekäs työ -hankkeeseen osallistuu noin 20 henkilöä, jotka ovat olleet työsuhteessa Lassila & Tikanojaan. Suurin osa osallistujista on ollut jo pitkään pois työelämästä. Kide-säätiö palkkaa osallistujat kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Osallistuminen on vapaaehtoista.

Kide-säätiö on kehittänyt hanketta varten erityistason valmentavan ammatillisen kuntoutuksen mallin eli VAKU-mallin. Kuntoutuskonsepti perustuu kognitiiviseen työotteeseen, vertaistukeen ja yksilöllisten voimavarojen vahvistamiseen. Hanketta johtaa ylilääkäri Pekka Tuomola. Hänen työparinaan toimii palvelupäällikkö, sosionomi Minna Nummi.

MAAHANMUUTTAJISTA KOODAREITA -KOULUTUSPROJEKTI

Työllistyminen ja kiinnittyminen osaksi yhteiskuntaa ovat Suomeen tulleiden pakolaisten ja maahanmuuttajien suurimpia haasteita. Kide-säätiö haluaa tukea nuorten pääsyä työelämään tarjoamalla heille korkeatasoista ohjelmistokehittämisen koulutusta. Ohjelmistokehittäjistä eli koodareista on pulaa työmarkkinoilla, joten työllistymisnäkymät ovat erinomaiset.

Koulutusprojekti toteutetaan yhteistyössä Integrify Oy:n kanssa. Integrify tarjoaa maahanmuuttajille huipputason koulutusta, suoran väylän työelämään ja työnantajille kysyttyä osaamista. Toimintakonsepti on palkittu mm. Vuosisadan rakentajat -kilpailussa ja se oli mukana Sitran Ratkaisu 100 -kilpailun finaalissa.

Kide-säätiö tukee neljän nuoren osallistumista joulukuussa 2017 käynnistyneelle kurssille. Koulutus kestää kaikkiaan 12 kk ja sisältää lähiopetusta sekä työhön liittyvää harjoittelua. 


VOIMAA ELÄMÄÄN

Päätavoitteena on auttaa neuropsykologisista tai posttraumaattisista oireista kärsiviä lapsia ja heidän perheitään osallistumaan yhteiskuntaan tasavertaisina ihmisinä muiden kanssa. Haluamme lisätä lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia, parantaa sosiaalista tilannetta, ehkäistä syrjäytymistä ja radikalisoitumista sekä kohentaa lasten itsetuntoa ja fyysistä kuntoa ja itseilmaisun taitoja. Myönteisenä vaikutuksena lapsille tarjoutuu mahdollisuus pitkäaikaiseen harrastukseen ja sen myötä urheilijana kehittymiseen. 

Karaten filosofiaan kuuluvat selkeät kunnioitus- ja käyttäytymissäännöt korostavat toisen arvostamista, turvallista ryhmädynamiikkaa ja omien reaktioiden hallintaa. Harjoittelu tapahtuu ryhmissä, tutussa ja turvallisessa saliympäristössä pätevien valmentajien ohjauksessa. Harjoittelu perustuu korkeatasoiseen ohjaukseen, turvallisiin kohtaamisiin, vertaistukeen sekä integroituun harjoitteluun muiden saman ikäisten harrastajien kanssa. Kyseessä on omanarvontuntoa sekä kehon ja mielen hallintaa kehittävä kamppailulaji, jossa ei sallita vahingoittavia kontakteja. Viikoittaisten harjoitusten lisäksi järjestämme lapsille kolmipäiväisiä leirejä kesällä 2018 edellisvuoden tapaan.  
Kide-säätiön ja Tapanilan Erän Karatejaoksen yhteinen, kaksivuotinen hanke alkoi tammikuussa 2017. 


VOIMAA ELÄMÄÄN -HANKKEEN SEURANTA TURUN YLIOPISTON KANSSA

Hankkeen avulla tavoittelemme tietoa karateharjoittelun vaikutuksista lapsen neuropsykiatriseen oireiluun ja kuntoutumiseen. Seurannan perusteella päätämme Voimaa elämään -hankkeen mahdollisesta jatkosta vuoden 2018 jälkeen.


NAISET JA TYTÖT LUOTTAMUSTA RAKENTAMASSA

Naisilla on merkittävä rooli perheissä ja yhteisöissä tiedon ja taitojen välittäjänä ja perheen hyvinvoinnin edistäjinä. Naisten roolin tunnistaminen, vahvistaminen ja tukeminen on tärkeää, jotta heidän osaamistaan voidaan hyödyntää voimavarana myös väkivaltaisen radikalisaation ennalta ehkäisyssä. Usein haavoittuvassa asemassa olevat yksilöt ja perheet eivät löydä tukea tai palveluita. Erityisen hankala tilanne on maahanmuuttajataustaisissa perheissä, joissa palveluja ei tunneta tai viranomaisiin ei luoteta. Hankkeessa vahvistetaan naisten ja tyttöjen roolia sillanrakentajana.

Naisten ja tyttöjen osallisuuden ja tietotaidon vahvistaminen on tärkeää, jotta ilmiöön löydetään kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Tavoitteenamme on luottamuksen rakentaminen hankalassa elämäntilanteessa olevien perheiden ja viranomaisten välille sekä nuorten ja vanhempien keskusteluyhteyden tukeminen. Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajataustaisten naisten asiantuntijuuden kasvua ja osallisuutta väkivaltaisen radikalisaation ennalta ehkäisyssä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa.


TOIVOA TULEVAISUUTEEN

Nuorten vaikea elämäntilanne sekä kokemukset ulkopuolisuudesta ja toivottomuudesta altistavat nuoria ääriliikkeiden vaikutuksille. Tämän kehityskulun estämiseksi on käynnistetty hanke, joka vahvistaa luottamusta ja nuorten kuulumista yhteiskuntaan. Kasvava luottamus mahdollistaa yksilöllisten ongelmatilanteiden ratkaisemisen ja tuo toivoa tulevaisuuteen.

Olemme ottaneet käyttöön asuntojen välivuokrausmallin, koska haluamme, että asunnon tarpeessa oleva nuori saa oman kodin. Annamme asunnon saaneille nuorille myös tarvittavaa tukea asumisen onnistumiseksi. Tavoitteenamme on, että myöhemmin nuori voisi tehdä vuokrasopimuksen suoraan asunnon omistajan kanssa. Luomme myös erilaisia malleja nuorten työllistämiseksi.

Yhteistyökumppaneitamme ovat eri järjestöt, yksityiset yritykset sekä viranomaistahot.


OLESKELULUVAN SAANEEN URHEILIJAN TUKEMINEN

Me Kide-säätiössä haluamme osallistua sodan vuoksi kotinsa jättäneen ja kotimaassaan hyvin menestyneen aitajuoksijan kotoutumiseen. Sen lisäksi haluamme antaa hänelle mahdollisuuden jatkaa urheilu-uraansa Suomessa. Tämän vuoksi tarjoamme hänelle yhteistyökumppanimme suunnitteleman valmennuksen sekä henkilökohtaisen tuen harjoittelu- ja kilpailuasioissa. Lisäksi huolehdimme tarvittavista harjoittelu- ja kilpailuvarusteista.